Gå till innehåll

HANDBOLL VÄST

HANDBOLL VÄST

Stadgar

Stadgarna finns även i separat dokument här >> Pdf, 174.2 kB.

Innehållsförteckning

Kapitel 1 Allmänna bestämmelser >>
Kapitel 2 Årsmötet >>
Kapitel 3 Styrelsen >>
Kapitel 4 Revisorer och revision >>
Kapitel 5 Valberedningen >>

Gällande från och med: 2023-03-22

Kapitel 1 - Allmänna bestämmelser

 

Innehåll §§

Uppgift 1:1
Sammansättning 1:2
Verksamhetsområde 1:3
Stadgar 1:4
Beslutande organ 1:5
Verksamhets- och räkenskapsår 1:6
Sammansättning av styrelse med mera 1:7
Firmateckning 1:8
Skiljeklausul 1:9
Upplösning av Handbollförbundet Väst 1:10

1:1 Uppgift
Handbollförbundet Väst (SDF) ska, enligt dessa stadgar och Svenska Handbollförbundets stadgar, såsom Svenska Handbollförbundets regionala organ arbeta i enlighet med detta förbunds ändamål och strategi.

1:2 Sammansättning
Handbollförbundet Väst omfattar de föreningar som är medlemmar i Svenska Handbollförbundet och som har sin hemvist inom Handbollförbundet Västs geografiska område.

§ 3 Verksamhetsområde
Handbollförbundet Västs verksamhet utövas inom det verksamhetsområde som enligt 6 kap. 1 § Svenska Handbollförbundets stadgar omfattar Västra Götalands län, Värmlands län, kommunerna Habo, Jönköping, Mullsjö, Gnosjö, Gislaved, Vaggeryd och Värnamo i Jönköpings län samt kommunerna Kungsbacka, Varberg, Falkenberg och Hylte i Hallands län.

1:4 Stadgar
Ändring av eller tillägg till dessa stadgar får beslutas av Handbollförbundet Västs årsmöte och ska godkännas av Svenska Handbollförbundet.

För beslut om stadgeändring krävs bifall av minst 2/3 av antalet avgivna röster.

1:5 Beslutande organ
Handbollförbundet Västs beslutande organ är Årsmötet, Extra årsmöte, SDF-styrelsen samt av årsmötet valda organ. SDF-styrelsen får tillsätta särskilda organ för ledning av speciella verksamheter inom dess arbetsområde.

1:6 Verksamhets- och räkenskapsår
Handbollförbundet Väst verksamhets- och räkenskapsår omfattar tiden från och med den 1 januari till och med den 31 december.

1:7 Sammansättning av styrelse m.m.
Handbollförbundet Väst ska aktivt verka för att styrelser, valberedningar, kommittéer, och andra organ får en sammansättning som präglas av mångfald och jämställdhet.

1:8 Firmateckning
Handbollförbundet Västs firma tecknas av styrelsen eller, om den så beslutar, av två styrelseledamöter gemensamt eller av en eller flera särskilt utsedda personer.

1:9 Skiljeklausul
Talan i tvist, där parterna direkt eller indirekt är medlemmar i IHF, EHF, SHF, SDF, förening eller Idrotts AB inom nämnda organisationer, får inte väckas vid allmän domstol utan skall avgöras av förbundets skiljenämnd. FS fastställer reglemente rörande skiljenämnden.

Förening och enskild medlem har genom sitt medlemskap förbundit sig att icke väcka talan vid allmän domstol i frågor som rör tillämpningen av stadgarna.

1:10 Upplösning av Handbollförbundet Väst
Efter beslut av Svenska Handbollförbundet kan årsmötet upplösa Handbollförbundet Väst genom beslut härom med enkel majoritet. I beslut om upplösning av Handbollförbundet Väst ska anges att Handbollförbundet Västs tillgångar ska användas till bestämt idrottsfrämjande ändamål.

Kapitel 2 - Årsmötet


Innehåll §§

Sammansättning och beslutsmässighet 2:1
Yttrande- och förslagsrätt 2:2
Tidpunkt och kallelse 2:3
Rösträtt 2:4
Ärenden vid årsmötet 2:5
Valbarhet 2:6
Beslut och omröstning 2:7
Ikraftträdande 2:8
Motioner - förslag till ärenden att behandlas vid årsmöte 2:9
Extra årsmöte 2:10

2:1 Sammansättning och beslutsmässighet
Årsmötet består av ombud för föreningar inom Handbollförbundet Väst. Förening får utse högst två ombud, vilka ska vara röstberättigade medlemmar i föreningen.

Ombud får representera endast en förening och får inte vara ledamot av SDF-styrelsen. Årsmötet är beslutsmässigt med det antal ombud, som efter kallelse i vederbörlig ordning deltar i årsmötets beslut.

2:2 Yttrande- och förslagsrätt
Yttrande och förslagsrätt vid årsmötet tillkommer förutom ombuden, ledamot av styrelsen, revisorer, hedersordförande och hedersledamot, motionär i vad avser egen motion samt valberedningens ledamöter i ärende som rör valberedningens arbete.

Yttranderätt tillkommer RF:s, SF:s och Distrikt:s representanter, SDF:s arbetstagare och med mötets enhälliga samtycke annan närvarande.

2:3 Tidpunkt och kallelse
Årsmötet, som är SDF:s högsta beslutande organ, hålls årligen före utgången av april månad på dag som styrelsen bestämmer. Årsmötet får dock inte hållas på dag när Förbundsmötet eller Distrikt stämma genomförs.

Styrelsen ska, senast två månader före årsmötet, med angivande av tid och plats kalla till årsmöte på Handbollförbundet Västs hemsida och genom skriftligt meddelande till röstberättigade föreningarna.

Härefter ska styrelsen, senast två veckor före årsmötet, på Handbollförbundet Västs hemsida offentliggöra förslag till föredragningslista för mötet, röstlängdsunderlag, verksamhetsberättelse, årsredovisning/årsbokslut, revisorernas berättelser, verksamhetsplan med ekonomisk plan samt styrelsens förslag och inkomna motioner till årsmötet, med styrelsens yttrande.

2:4 Rösträtt
Rösträtten vid årsmötet bestäms genom röstlängdsunderlag som har upprättats av Svenska Handbollförbundets styrelse att gälla från och med ordinarie årsmöte intill nästa ordinarie årsmöte.

Röstlängdsunderlaget upptar de föreningar som senast den 30 september har fullgjort sina stadgeenliga förpliktelser mot Svenska Handbollförbundet samt de förpliktelser mot Handbollförbundet Väst som kan ha bestämts av årsmötet.

Varje röstberättigad förening har en röst.

Om förening deltar i årsmötet med två ombud utövas rösträtten av det ena ombudet. Förening ska inge fullmakt för sina ombud. I fullmakten ska ombuds rätt att utöva rösträtt anges.

2:5 Ärenden vid årsmötet
Vid årsmötet ska följande ärenden behandlas och protokollföras:

 1. Årsmötets öppnande
 2. Upprop, godkännande av fullmakter samt fastställande av röstlängd
 3. Fråga om mötets behöriga utlysande
 4. Val av ordförande för mötet
 5. Val av sekreterare för mötet
 6. Val av två ombud att jämte ordföranden justera protokollet samt två rösträknare
 7. Styrelsens verksamhetsberättelse och årsredovisning (årsbokslut)
 8. Revisorernas berättelse
 9. Fråga om styrelsens ansvarsfrihet
 10. Förslag från styrelsen
 11. Inkomna motioner
 12. Styrelsens förslag till verksamhetsinriktning med ekonomisk plan för kommande verksamhetsår
 13. Val av ordförande för en tid av ett år
 14. Val av minst tre styrelseledamöter för en tid av två år.
 15. Val av ordförande och minst fem övriga ledamöter till Disciplinnämnden för en tid av två år
 16. Val av minst en revisor med personlig suppleant enligt 4:1
 17. Val av ombud jämte suppleanter till Förbundsmötet.
 18. Val av ombud jämte suppleanter till Distrikt stämma
 19. Val av ordförande och minst fyra ledamöter i valberedningen för en tid av ett år.
 20. Årsmötets avslutande

2:6 Valbarhet
Valbar är varje person som är medlem i en till Svenska Handbollförbundet ansluten förening och är permanent bosatt i Sverige.

Ledamot av styrelsen är inte valbar som revisor eller revisorssuppleant, eller till ledamot i valberedningen.

Arbetstagare hos SDF eller hos Svenska Handbollförbundet får inte väljas till ledamot av styrelsen eller valberedningen. Arbetstagare inom RF:s organisationer får inte vara revisor eller revisorssuppleant.

2:7 Beslut och omröstning
Beslut fattas med bifallsrop (acklamation) eller om så begärs efter omröstning (votering).

Med undantag för det i 1 kap. 4 § nämnda fallet avgörs vid omröstning alla frågor genom enkel majoritet. Enkel majoritet kan vara antingen absolut eller relativ.

Val avgörs genom relativ majoritet. Med relativ majoritet menas att den (de) som erhållit högsta antalet röster är vald (valda) oberoende av hur dessa röster förhåller sig till antalet avgivna röster.

För beslut i andra frågor än val krävs absolut majoritet, vilket innebär mer än hälften av antalet avgivna röster.

Omröstning sker öppet. Om röstberättigat ombud begär det ska dock val ske slutet.

Vid omröstning som inte avser val gäller vid lika röstetal det förslag som biträds av ordföranden vid mötet, om ordföranden är röstberättigad. Är mötesordföranden inte röstberättigad avgör lotten. Vid val ska i händelse av lika röstetal lotten avgöra.

2:8 Ikraftträdande
Beslut fattade av årsmötet gäller från mötets avslutande om inte annat bestäms.

2:9 Motioner
Motion till årsmöte inges skriftligen senast en månad före mötet. Rätt att inge motion har röstberättigad förening samt röstberättigad medlem i förening. Motion från föreningsmedlem insändes genom föreningen med dess utlåtande.

Motion föreläggs årsmötet med styrelsens utlåtande.

2:10 Extra årsmöte
Styrelsen kan kalla medlemmarna till extra årsmöte.

Styrelsen är skyldig att kalla till extra årsmöte när en revisor eller minst en tiondel av röstberättigade föreningar inom Handbollförbundet Väst begär det. Sådan framställning ska avfattas skriftligen och innehålla skälen för begäran.

När styrelsen mottagit en begäran om extra årsmöte ska den inom 14 dagar kalla till sådant möte att hållas inom två månader från kallelsen. Kallelse med förslag till föredragningslista och övriga möteshandlingar för extra årsmöte ska tillställas röstberättigade föreningar senast sju dagar före årsmötet, eller inom samma tid hållas tillgängliga på Handbollförbundet Västs hemsida.

Underlåter styrelsen att utfärda föreskriven kallelse får de som gjort framställningen utfärda kallelse i enlighet med föregående stycke.

Vid extra årsmöte får endast i föredragningslistan upptagna ärenden avgöras.

Extra årsmöte får inte äga rum under tid då Förbundsmötet eller Distrikts-stämma genomförs.

Kapitel 3 - Styrelsen

 

Innehåll §§

Sammansättning 3:1
Åligganden 3:2
Kallelse, beslutsmässighet och omröstning 3:3
Överlåtelse av beslutanderätten 3:4
Disciplinnämnden 3:5
Styrelsens arbetsår 3:6

3:1 Sammansättning
Styrelsen består av ordförande och minst sex övriga ledamöter valda av årsmötet. Styrelsen ska bestå av kvinnor och män, ettdera könet ska vara representerat med minst 40 procent av övriga ledamöter.

Styrelsen utser inom sig vice ordförande och sekreterare.

Styrelsen får inom sig utse ett arbetsutskott.

Styrelsen får utse adjungerad ledamot till styrelsen. Sådan ledamot har yttrande- och förslagsrätt men inte rösträtt. Adjungerad ledamot får utses till befattning inom styrelsen.

En av årsmötet, enligt 3 kap 5 § RF:s stadgar, utsedd hedersledamot kan adjungeras till styrelsen, och har då yttrande- och förslagsrätt men inte rösträtt.

3:2 Åligganden
Styrelsen är Handbollförbundet Västs högsta beslutande organ när årsmötet inte är samlat.

Styrelsen ska:

 1. bedriva sin verksamhet i enlighet med Svenska Handbollförbundets stadgar samt enligt dessa stadgar.
 2. verkställa årsmötets beslut,
 3. hålla sig väl underrättad om verksamheten i de anslutna föreningarna och övervaka den idrottsliga ordningen i dessa,
 4. ha verksamhetsansvar för Handboll enligt gällande stadgar och bestämmelser, verka för idrotternas utveckling samt i övrigt tillvarata idrotternas intressen,
 5. arrangera distriktsmästerskap och andra tävlingar enligt RF:s och Svenska Handbollförbundets bestämmelser
 6. handha och ansvara för SDF:s medel,
 7. bereda ärenden, som ska föreläggas årsmötet,
 8. förelägga årsmötet förslag till SDF:s verksamhetsplan med ekonomisk plan,
 9. avge stadgeenliga rapporter samt tillhandagå RF-organ, Förbundsstyrelsen och Distrikt:s styrelsen med upplysningar och yttranden,
 10. utöva prövningsrätt i ärenden, om vilka stadgas i 14 kap. RF:s stadgar med förbehåll för vad som anges i 3 kap. 6 § Svenska Handbollförbundets stadgar,
 11. bestämma om organisationen av och tjänster vid SDF:s kansli samt i förekommande fall anställa SDF:s arbetstagare, samt
 12. föra protokoll och sörja för Handbollförbundet Västs bokföring med mera samt sköta löpande ärenden i övrigt.

3:3 Kallelse, beslutsmässighet och omröstning
Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden, eller av minst halva antalet ledamöter. Den är beslutsmässig när samtliga ledamöter kallats, och då minst halva antalet ledamöter är närvarande.

För alla beslut krävs att minst hälften av styrelsens samtliga ledamöterna är ense om beslutet. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst. Röstning får inte ske genom fullmakt.

Ordförande får besluta att ärende ska avgöras genom skriftlig omröstning (beslut per capsulam) eller vid sammanträde genom ljud eller bildöverföring.

3:4 Överlåtelse av beslutanderätten
Styrelsen får överlåta viss beslutanderätt till kommitté, annat organ, anställd eller annan person.

Den som fattat beslut med stöd av bemyndigande enligt föregående stycke ska regelbundet underrätta styrelsen härom.

Särskilda kommittéer för verksamheter gällande domare och funktionärer, tävling, utbildning samt föreningsutveckling och rekrytering ska finnas liksom ett särskilt utskott för protestärenden.

Vid varje beslut om delegering skall omfattningen anges i protokoll från sammanträdet.

3:5 Disciplinnämnden
Styrelsen får överlämna bestraffningsrätten till en av årsmötet vald Disciplinnämnd. Denna ska bestå av kvinnor och män, ettdera könet ska vara representerat med minst 40 % av övriga ledamöter.

Disciplinnämnden ska bestå av ordförande och minst fem övriga ledamöter.

Styrelsen fastställer arbetsordning för disciplinnämnden .

3:6 Styrelsens arbetsår
Styrelsens arbetsår omfattar tiden från ordinarie årsmötet till och med nästkommande ordinarie årsmöte.

Kapitel 4 - Revisorer och revision

 

Innehåll §§

Revisorer och revision 4:1

4:1 Revisorer och revision
Handbollförbundet Västs räkenskaper och förvaltning ska årligen granskas av minst en revisor med personlig suppleant. En revisor och dennes suppleant ska vara av Revisorsinspektionen auktoriserad revisor.

Revisorerna har rätt att fortlöpande ta del av Handbollförbundet Västs räkenskaper, årsmötes- och styrelseprotokoll och övriga handlingar. Handbollförbundet Västs räkenskaper och övriga handlingar överlämnas av styrelsen till revisorerna senast en månad före ordinarie årsmöte.

Revisorerna ska, senast två veckor före ordinarie årsmöte överlämna revisorernas berättelse till SDF:s styrelse.

Kapitel 5 - Valberedningen

 

Innehåll §§

Sammansättning med mera 5:1
Åligganden 5:2
Förslagsrätt till valberedningen samt nominering vid årsmötet 5:3

5:1 Sammansättning med mera
Valberedningen består av ordförande och minst fyra övriga ledamöter valda av årsmötet. Valberedningens övriga ledamöter ska bestå av lika antal kvinnor och män.

Valberedningen ska sammanträda när ordföranden eller samtliga övriga ledamöter så bestämmer.

5:2 Åligganden
Valberedningen ska bereda valen inför årsmötet och ska i detta arbete fortlöpande följa styrelsens och revisorernas arbete.

I valberedningens uppdrag ingår att

 • senast två månader före årsmötet fråga dem vilkas mandattid utgår om de önskar kandidera för kommande mandatperiod,
 • senast sex veckor före årsmötet, meddela röstberättigade föreningar vilka som står i tur att avgå och namnen på dem som har avböjt omval samt begära in förslag på kandidater, och
 • senast två veckor före årsmötet skriftligen meddela röstberättigade föreningar sitt förslag beträffande varje val som beretts enligt 5 kap. 2 § samt meddela namnen på de kandidater i övrigt som i föreslagits till valberedningen.

Ledamot som ej föreslås till förnyat mandat skall, innan förslag offentliggörs meddelas av valberedningen.

De som ingår i valberedningen får inte obehörigen röja vad de i denna egenskap fått kännedom om.

Valberedningens beslut ska protokollföras och efter årsmötet ska protokollet överlämnas till styrelsen.

5:3 Förslagsrätt till valberedningen samt nominering vid årsmötet
Röstberättigade föreningar har rätt att, senast fyra veckor före årsmötet till valberedningen avge förslag på personer för val enligt 2 kap. 5 §.

Kandidatnomineringen vid årsmötet inleds med att valberedningen meddelar sitt förslag till nominering beträffande varje val, och att föreningsombud därefter har rätt att nominera. Ombud har rätt att nominera personer även utöver dem som föreslagits till valberedningen. Den som vid årsmötet föreslår kandidat, som inte är närvarande vid årsmötet, bör försäkra sig om att personen är villig att åta sig uppdraget.

Publicerad: 2022-11-16

Senast uppdaterad: 2024-02-05

Författare: Louise Idebäck

Intressant? Dela gärna!